Informaţii publice

Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se fac în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

Publicul poate solicita informaţii de interes public, altele decât cele comunicate din oficiu, verbal sau scris, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a prevederilor HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Liberul acces la informaţia de mediu este reglementat prin HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul (publicata în MO nr. 760/22.08.2005).

Solicitările în scris pot fi întocmite conform prevederilor legale.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care solicită primirea răspunsului.

 

Modalităţile de contestare în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. (art. 32 din HG. 123/2002).

Orice solicitant care consideră că cererea sa pentru furnizarea unor informaţii privind mediul a fost respinsă nejustificat, parţial sau în totalitate, a fost ignorată ori rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice sau că nu au fost respectate prevederile art. 3-8, art. 11-15 si ale art. 29-31 (HG 878/ 2005), se poate adresa cu plângere prealabilă conducătorului respectivei autorităţi publice, solicitând reconsiderarea actelor sau omisiunilor.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, pentru aplicarea prevederilor legale.

Solicitantul care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 16 alin. (1), se consideră lezat într-un drept al său prevazut de HG878/2005, sau care nu a primit răspuns la plângerea sa prealabilă în termenul legal stabilit, poate depune o cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, unde sunt examinate actele sau omisiunile autorităţii publice în cauză. Soluţionarea cererii se face în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

PETIŢII

Dreptul de petitionare, este un drept fundamental prevazut de Constitutia României prin art. 51 care stipuleaza:

Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai în numele semnatarilor.

Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezinta.

Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.

Cadrul legal cu privire la dreptul de petitionare este întregit de Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor si de Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002

Astfel, art. 2. (Ordonanta nr. 27/2002) prevede:

"In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris sau prin e-mail, pe care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice."