Directiva Păsări

Natura Europei este protejată de Directiva Păsări şi Directiva Habitate.

Directiva Păsări se referă la conservarea speciilor de păsări care se găsesc în mod natural în salbaticie pe teritoriul european al statelor membre. Principalele obiective ale acestei directive sunt protecţia, managementul şi controlul acestor specii şi stabilirea regulilor pentru conservarea lor. Această directivă se va aplica în cazul păsărilor, ouălelor lor, cuiburilor şi habitatelor lor. Statele Membre ar trebui să declare Zone Speciale de Protecţie pentru conservarea speciilor şi habitatelor propuse.

Împreună cu siturile din Directiva Habitate, aceste situri au fost integrate în Natura 2000, cea mai mare reţea ecologică din lume. Există aproape 22.000 de situri desemnate în temeiul Directivei Habitate, acoperind aproximativ 13,3% din teritoriul UE. În total, reţeaua Natura 2000 numără peste 25.000 de situri (din Directivele Habitate şi Păsări) şi ocupă 17% din teritoriul UE. Toate măsurile de conservare ar trebui să aibă în vedere şi aspectele economice şi sociale la nivel regional şi local.

Directiva Păsări alături de Directiva Habitate stabileşte nivelul minim de standarde pentru conservarea biodiversitatii adoptate de catre Statele Membre şi care reprezintă o parte esentială a Celui de al Cincilea program de Acţiune în domeniul Mediului. Mai mult decât atât, conform Tratatului de la Roma (Articolul 130 r), amendat de Actul European Unic şi ulterior de catre Tratatul de la Maastricht, masurile UE în domeniul mediului trebuie să fie integrate în alte politici ale UE. Aceasta înseamnă că toate politicile şi instrumentele UE trebuie să fie conforme cu cadrul juridic al UE în domeniul mediului, lucru aplicabil şi acestor două directive.

În anexele Directivei Păsări se regăsesc:

- specii de păsări care fac obiectul masurilor de conservare speciale privind habitatul, în scopul asigurarii supravieţuirii şi a reproducerii lor în aria lor de distribuţie (I)

- specii de păsări protejate dar care pot fi obiectul actelor de vânătoare în cadrul legislaţiei naţionale, în functie de nivelul lor de populare ,de distribuţia lor geografică şi de coeficientul de reproductivitate în ansamblul Comunităţii (II /1-a pot fi vânate în zona geografică maritimă şi terestră de aplicare a prezentei directive şi II / 2-a pot fi vânate numai în Statele Membre pentru care ele sunt menţionate )

- specii de păsări pentru care comercializarea poate fi reglementată de către Statul Membru după ce în prealabil a fost consultată Comisia, cu care examinează dacă comercializarea specimenelor speciei respective nu conduce sau nu riscă să conducă, dupa orice prevedere rezonabilă ,să pună în pericol nivelul populării ,distribuirea geografică sau coeficientul de reproducere al acestora în ansamblul Comunităţii ( III/1)

- specii de păsări pentru a căror comercializare Comisia trece la studii privind Statutul biologic şi repercusiunile comercializării ( III/2)

Prin Directiva Păsări, Statele Membre iau toate masurile necesare pentru prezervarea, menţinerea sau restabilirea unei diversităţi şi a unei suprafeţe suficiente de habitat pentru toate speciile de păsări care trăiesc în mod natural în stare de sălbăticie pe teritoriul european al Statelor Membre.

Prin această directivă s-a avut în vedere conservarea speciilor de păsări:

- ameninţate cu dispariţia,

- vulnerabile la anumite modificări ale habitatului lor,

- considerate ca fiind rare deoarece numarul lor este redus şi aparitia locală este restrânsă,

- care necesită o atenţie specială în vederea specificaţiei habitatului lor.

Statele Membre iau măsuri de conservare speciale privind habitatul, în scopul asigurării supravieţuirii şi a reproducerii lor în aria lor de distribuţie, şi în privinţa speciilor migratoare nevizate în anexa1 a căror venire este regulată, ţinându-se cont de necesităţile de protecţie din zona geografică maritimă şi terestră de aplicare a prezentei directive în privinţa ariilor de reproducere ,de năpârlire şi de hibernare şi zonele de popas în aria lor de migrare .În acest scop Statele Membre acordă o importanţă deosebită protecţiei zonelor umede şi în special celor cu importanţa internaţională.

Statele Membre iau măsurile necesare pentru instaurarea unui regim general de protecţie a tuturor speciilor de păsări vizate şi care comportă în special interdicţia :de a ucide sau captura intenţionat ,oricare ar fi fost metoda folosită; de a distruge sau de a produce pagube intenţionat cuiburilor lor şi oulelor şi de a desface cuiburile; de a aduna ouăle din natură şi de a le deţine, chiar goale; de a le perturba intenţionat , în special pe timpul perioadei de reproducere şi de dependenţă în aşa fel încât perturbarea să aibă un efect,semnificativ faţă de obiectivele prezentei directive; de a deţine păsări din specii a căror vănatoare şi captură nu sunt permise.

La aceste interdicţii se pot face derogări în următoarele situaţii:

1) Când speciile enumerate în anexa II pot fi obiectul actelor de vânatoare în cadrul legislaţiei naţionale, în funcţie de nivelul lor de populare ,de distribuţia lor geografică şi de coeficientul de reproductivitate în ansamblul Comunităţii. Statele Membre veghează ca vânatoarea acestor specii să nu compromită eforturile de conservare intreprinse în aria lor de distribuţie. Speciile enumerate în anexa II /1 pot fi vânate în zona geografică maritimă şi terestră de aplicare a prezrentei directive . Speciile enumerate în anexa II /2 pot fi vânate numai în Statele Membre pentru care ele sunt menţionate,

2) Când nu există alte situaţii satisfăcătoare pentru următoarele motive: în interesul sănătăţii şi securităţii publice , în interesul securităţii aeriene ,pentru a preveni pagube importante aduse culturilor ,vitelor ,pădurilor ,pescăriilor şi apelor, pentru protecţia florei şi faunei , pentru scopuri de cercetare şi învăţământ , de repopulare ,de reintroducere cât şi pentru creştere ,oprindu-se la aceste acţiuni, pentru a permite , în condiţii strict controlate şi în mod selectiv ,captura ,detenţia sau orice altă exploatare judicioasă a anumitor păsări în cantităţi mici.

Statele Membre interzic ,pentru toate speciile de păsări conservate prin această directivă, vânzarea, transportul pentru vânzare cât şi punerea în vânzare a păsărilor vii şi a păsărilor moarte cât şi a oricarei părti sau produs obţinut de la pasăre ,uşor de identificat . Aceste activităţi nu sunt interzise de către Statul Membru pentru speciile vizate în anexa III/1, numai după ce în prealabil a fost consultată Comisia, cu care examinează dacă comercializarea specimenelor speciei respective nu conduce sau nu riscă să conducă ,după orice prevedere rezonabilă ,să pună în pericol nivelul populării ,distribuirea geografică sau coeficientul de reproducere al acestora în ansamblul Comunităţii. Pentru speciile înscrise în anexa III /2, Comisia trece la studii privind Statutul biologic şi repercusiunile comercializării.

Statele Membre:

- încurajeaza cercetările şi lucrările necesare în scopul protecţiei ,gestiunii şi exploatării numarului tuturor speciilor de păsări vizate

- veghează ca introducerea eventuală de specii de păsări ce nu traiesc natural în stare de salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre să nu aducă nici un prejudiciu florei sau faunei locale. Ele consultă în acest sens Comisia

- adresează Comisiei o dată la 3 ani, începând cu data expirării termenului vizat în articolul 18 la paragraful 1 un raport privind aplicarea dispoziţiilor naţionale luate în virtutea prezentei directive

- pot pretinde măsuri de protecţie mai stricte decât cele prevăzute prin prezenta directivă .