Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este “Menţinerea echilibrului ecologic al biodiversităţii şi al patrimoniului natural, precum şi implementarea măsurilor de îmbunătățire a stării de conservare a ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării prin creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate, în conformitate cu Directivele Europene - Directiva Consiliului European 92/43 EEC, Directiva Păsări – Directiva Consiliului European 79/409 EEC şi Directiva INSPIRE- DIRECTIVA 2007/2/CE a Parlamentului European”.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin intermediul următoarelor obiective specifice definite:

Creşterea capacităţii instituţionale a ARBDD de a iniţia şi implementa măsurile de păstrare a echilibrului ecologic, prin adoptarea unor proceduri simplificate de integrare, analiză, evaluare şi raportare ce vor asigura eficientizarea fluxurilor administrative interne şi optimizarea colaborării cu alte instituţii;

Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a capacităţii de expertiză pentru minim 70 persoane din cadrul ARBDD în vederea implementării cu succes a măsurilor de conservare a diversităţii biologice, habitatelor naturale, speciilor de floră şi faună sălbatică şi asigurării unui management eficient al ariei naturale protejate (RBDD).